Skip to main content

Table 2 Number of general practitioners per 10,000 in 2012–2017 in China (person)

From: Trend and equity of general practitioners’ allocation in China based on the data from 2012–2017

Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Average growth rate%
Total 0.81 1.07 1.27 1.37 1.51 1.82 17.58
Eastern region 1.19 1.50 1.71 1.83 2.03 2.42 15.25
Beijing 3.93 4.00 3.82 3.81 3.87 3.96 0.15
Tianjin 0.77 0.97 1.07 1.39 1.54 2.41 25.63
Hebei 0.48 0.92 1.17 1.25 1.25 1.33 22.61
Liaoning 0.75 0.80 0.86 0.83 0.96 1.44 13.94
Shanghai 2.24 2.47 2.85 3.04 3.29 3.51 9.40
Jiangsu 1.90 2.22 2.48 2.61 3.15 3.43 12.54
Zhejiang 2.24 3.10 3.57 3.90 4.04 5.39 19.20
Fujian 0.69 0.96 1.13 1.33 1.49 1.76 20.60
Shandong 0.70 0.79 0.92 1.01 1.14 1.36 14.21
Guangdong 0.75 1.11 1.34 1.38 1.67 2.03 22.04
Hainan 0.47 0.65 0.81 0.96 1.08 1.22 21.02
Middle region 0.52 0.70 0.91 1.05 1.16 1.46 22.93
Shanxi 0.71 0.81 0.99 1.10 1.13 1.72 19.36
Jilin 0.45 0.61 0.84 1.05 1.24 1.89 33.24
Heilongjiang 0.54 0.75 0.97 1.13 1.17 1.19 17.12
Anhui 0.53 0.72 1.12 1.20 1.39 1.67 25.80
Jiangxi 0.46 0.54 0.66 1.73 0.79 1.14 19.90
Henan 0.50 0.68 0.89 1.09 1.27 1.63 26.66
Hubei 0.65 0.87 1.05 1.19 1.19 1.52 18.52
Hunan 0.39 0.59 0.75 0.90 0.96 1.03 21.44
Western region 0.58 0.86 0.99 1.06 1.14 1.33 18.06
Inner Mongolia 0.67 0.95 1.17 1.23 1.26 1.58 18.72
Guangxi 0.66 0.86 0.95 0.97 1.05 1.28 14.17
Chongqing 0.55 0.74 0.84 0.95 1.03 1.26 18.03
Sichuan 0.58 1.11 1.21 1.27 1.25 1.37 18.76
Guizhou 0.30 0.43 0.69 0.89 1.04 1.40 36.08
Yunna 0.69 0.91 0.87 0.90 0.99 1.09 9.58
Tibet 0.11 0.21 0.34 0.50 0.61 0.73 46.01
Shaanxi 0.49 0.53 0.73 0.56 0.72 0.93 13.67
Gansu 0.54 0.82 1.05 1.27 1.45 1.46 22.01
Qinghai 0.81 1.31 1.51 1.63 1.67 2.06 20.52
Ningxia 0.40 0.60 0.71 1.85 0.97 1.36 27.73
Xinjiang 0.86 1.20 1.45 1.57 1.68 1.81 16.05