Skip to main content

Table 5 The proportion of general practitioners in practice (assistant) physicians in China in 2012–2017 (%)

From: Trend and equity of general practitioners’ allocation in China based on the data from 2012–2017

Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 4.20 5.21 5.21 6.21 6.55 7.45
Eastern region 5.65 6.70 6.70 7.62 8.09 9.09
Beijing 10.94 10.97 10.97 9.70 9.40 9.10
Tianjin 3.57 4.45 4.45 5.98 6.36 9.12
Hebei 2.44 4.48 4.48 5.56 5.28 5.22
Liaoning 3.27 3.40 3.40 3.47 3.82 5.42
Shanghai 9.54 10.28 10.28 11.67 12.18 12.50
Jiangsu 9.54 10.40 10.40 11.01 12.30 12.70
Zhejiang 9.43 12.32 12.32 13.68 13.42 17.05
Fujian 3.89 5.00 5.00 6.57 7.26 8.21
Shandong 3.38 3.33 3.33 4.18 4.64 5.13
Guangdong 3.99 5.59 5.59 6.54 7.54 8.80
Hainan 2.71 3.47 3.47 4.60 4.96 5.46
Middle region 2.85 3.60 3.60 4.98 5.27 6.34
Shanxi 2.92 3.35 3.35 4.45 4.55 6.76
Jilin 2.00 2.71 2.71 4.30 4.86 7.27
Heilongjiang 2.65 3.59 3.59 5.22 5.28 5.08
Anhui 3.47 4.38 4.38 6.83 7.65 8.63
Jiangxi 3.10 3.46 3.46 4.32 4.60 6.30
Henan 2.82 3.56 3.56 5.21 5.87 7.07
Hubei 3.44 4.30 4.30 5.13 4.95 6.09
Hunan 2.22 3.09 3.09 4.06 4.06 4.07
Western region 3.20 4.42 4.42 5.15 5.30 5.83
Inner Mongolia 2.82 3.83 3.83 4.80 4.79 5.67
Guangxi 3.96 4.85 4.85 5.10 5.28 6.20
Chongqing 3.14 3.97 3.97 4.71 4.83 5.64
Sichuan 2.86 5.17 5.17 5.73 5.59 5.82
Guizhou 2.10 2.70 2.70 4.96 5.38 6.64
Yunna 4.69 5.69 5.69 5.39 5.52 5.59
Tibet 0.84 1.29 1.29 2.59 3.09 3.25
Shaanxi 2.63 2.66 2.66 2.67 3.20 3.84
Gansu 3.23 4.69 4.69 6.68 7.15 6.81
Qinghai 3.88 5.73 5.73 6.97 7.26 7.93
Ningxia 2.00 2.74 2.74 3.56 3.83 5.09
Xinjiang 3.81 5.12 5.12 6.47 6.67 7.12