Skip to main content

Table 6 General practitioners registration rate in 2012–2017 in China (%)

From: Trend and equity of general practitioners’ allocation in China based on the data from 2012–2017

Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 33.86 32.58 37.17 36.24 37.13 38.08
Eastern region 36.19 36.13 40.45 39.94 40.79 41.75
Beijing 50.46 50.33 51.34 52.53 52.32 54.3
Tianjin 15.89 19.41 28.24 30.83 44.61 46.41
Hebei 23.33 22.96 24.37 23.24 24.46 26.47
Liaoning 40.01 28.78 32.14 28.67 37.71 46.2
Shanghai 62.45 67.28 72.78 68.97 72.31 67.82
Jiangsu 36.63 34.83 38.12 38.32 35.03 46.83
Zhejiang 31.25 33.21 39.81 37.61 35.94 23.99
Fujian 28.72 25.76 28.52 28.7 30.35 35.42
Shandong 18.33 24.8 28.05 28.59 31.39 36.79
Guangdong 34.96 38.39 46.99 49.74 53.01 54.32
Hainan 42.99 42.59 45.74 46.06 47.26 45.37
Middle region 33.99 31.11 34.96 34.8 35.57 35.73
Shanxi 29.58 28.23 31.32 36.37 39.02 27.24
Jilin 33.23 34.58 36.67 32.27 37.2 31.5
Heilongjiang 31.76 24.78 28.28 29.31 30.13 31.49
Anhui 40.68 39.96 41.74 40.15 40.65 44.46
Jiangxi 33.49 33.35 35.89 34.56 33.48 23.97
Henan 33.12 26.42 29.75 31.38 32.01 39.41
Hubei 31.72 27.4 33.89 32.34 31.57 32.62
Hunan 37.57 37.81 41.98 41.12 41.65 40.91
Western region 26.39 24.39 30.84 28.11 28.93 30.82
Inner Mongolia 32.1 32.31 38.51 35.14 35.43 34.07
Guangxi 19.79 23.72 32.58 28.67 24.84 30.96
Chongqing 25.31 22.04 28.89 26.92 27.76 33.99
Sichuan 31.13 21.96 23.2 20.87 22.16 22.96
Guizhou 40.7 36.86 46.56 44.58 43.35 41.96
Yunna 19.99 18.24 22.19 18.07 20.69 27.26
Tibet 52.94 53.73 77.06 70.81 64.36 62.75
Shaanxi 18.2 19.46 36.71 28.17 25.64 23.56
Gansu 26.93 27.68 32.1 32.13 33.85 29.81
Qinghai 27.06 29.68 33.83 27.37 38.47 45.69
Ningxia 25.38 30.36 39.49 34.69 43.73 41.79
Xinjiang 31.38 29.08 35.49 34.12 34.83 35.21